• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

විමසීම්

he presidentමෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති

ලිපිනය : ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ගෝල්ෆේස්, කොළඹ 01
දුරකතන අංකය : 4354439 / ෆැක්ස් අංකය : 2354485
ඊ-මේල්This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවිwww.presidentsoffice.gov.lkhe pm

රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ  ගරුඅග්‍රාමාත්‍ය

ලිපිනය : අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, නො.58, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 07
දුරකතන අංකය : 2370954 / ෆැක්ස් අංකය : 2375049
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : www.pmoffice.gov.lk
speaker

කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ  ගරු කතානායක

ලිපිනය : ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
දුරකතන අංකය : 2777223 / ෆැක්ස් අංකය : 2777224
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 / වෙබ් අඩවි : www.parliament.lk
SAMBANDHAN

මන්ත්‍රී ආර්. සම්පන්තන් මැතිතුමා
පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක

ලිපිනය : පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර, කෝට්ටේ
දුරකතන අංකය : 2777253 / ෆැක්ස් අංකය : 2682905 
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි :minister

ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

ලිපිනය : නො. 163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ -05
දුරකතන අංකය : 2513507 / ෆැක්ස් අංකය : 2514352
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
seputy m

කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ලිපිනය : නො. 163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ -05
දුරකතන අංකය : 2512886, 2513460 / ෆැක්ස් අංකය : 2512886
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr ranga ආචාර්ය රංග කලංසුරිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ලිපිනය : රජයේ ප‍්‍රවෟත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, නො.163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05
දුරකතන අංකය : 2512014, 0771674167 / ෆැක්ස් අංකය : 2514753
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.