• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019.03.19

2019.03.19 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 

Cbt 2019.03.29 02

Cbt 2019.03.29 03

Cbt 2019.03.29 04

 

Cbt 2019.03.29 05

 

Cbt 2019.03.29 06

Cbt 2019.03.29 07

Cbt 2019.03.29 08

Cbt 2019.03.29 09

Cbt 2019.03.29 10

Cbt 2019.03.29 11

 

Cbt 2019.03.29 12

Cbt 2019.03.29 13

Cbt 2019.03.29 14

Cbt 2019.03.29 15

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.