• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019.03.26

2019.03.26 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

Cabinet Decision on 26.03.2019 02

Cabinet Decision on 26.03.2019 03

Cabinet Decision on 26.03.2019 04

Cabinet Decision on 26.03.2019 05

Cabinet Decision on 26.03.2019 06

 

 

Cabinet Decision on 26.03.2019 07

Cabinet Decision on 26.03.2019 08

Cabinet Decision on 26.03.2019 09

Cabinet Decision on 26.03.2019 10

Cabinet Decision on 26.03.2019 11

 

Cabinet Decision on 26.03.2019 12

Cabinet Decision on 26.03.2019 13

Cabinet Decision on 26.03.2019 14Cabinet Decision on 26.03.2019 15Cabinet Decision on 26.03.2019 16

Cabinet Decision on 26.03.2019 17

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.