• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2018.04.09

2019.04.08 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

 

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 02

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 03

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 04

 

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 05Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 06

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 07

 

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 08

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 09

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 10

Cabinet Decisions 09.04.2019 Sinhala 11

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.