• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.08.20

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 001

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 002

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 003

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 004

 

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 005

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 006

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 007

Cabinet Decision on 20.08.2019 1 page 008

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.