• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019.09.04

 2019.09.03 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 

 

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 001

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 002

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 003

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 004

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 005

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 006

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 007

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 008

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 009

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 010

03.09.2019 Cabinet DecisionS page 011

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.