• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.09.17

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.09.17

 

 Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 001

Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 002

 

 

 

 

Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 003

Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 004

Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 005

Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 006

 

 

Cabinet Decision on 17.09.2019 Full document page 007

Correction Cabinet Decision on 17.09.2019 1

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.