• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.09.24

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019.09.24

 IMG 20190924 0007 NEW 01

IMG 20190924 0007 NEW 02

IMG 20190924 0007 NEW 03

IMG 20190924 0007 NEW 04

IMG 20190924 0007 NEW 05

 

IMG 20190924 0007 NEW 06

IMG 20190924 0007 NEW 07

IMG 20190924 0007 NEW 08IMG 20190924 0007 NEW 09

IMG 20190924 0007 NEW 10

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.