• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තිරණ - 2019.11.05

 

2019.11.05 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්විමේදී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් ‌වේ.

Cabinet Decision on 05.11.2019 01

Cabinet Decision on 05.11.2019 02

Cabinet Decision on 05.11.2019 03

Cabinet Decision on 05.11.2019 04

Cabinet Decision on 05.11.2019 05

Cabinet Decision on 05.11.2019 06

Cabinet Decision on 05.11.2019 07

Cabinet Decision on 05.11.2019 08

Cabinet Decision on 05.11.2019 09

Cabinet Decision on 05.11.2019 10

Cabinet Decision on 05.11.2019 11

Cabinet Decision on 05.11.2019 12

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.