• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

විමසීම්

he presidentමෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති

ලිපිනය : ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ගෝල්ෆේස්, කොළඹ 01
දුරකතන අංකය : 4354439 / ෆැක්ස් අංකය : 2354485
ඊ-මේල්This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවිwww.presidentsoffice.gov.lkhe pm

රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ  ගරුඅග්‍රාමාත්‍ය

ලිපිනය : අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, නො.58, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 07
දුරකතන අංකය : 2370954 / ෆැක්ස් අංකය : 2375049
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : www.pmoffice.gov.lk
speaker

කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ  ගරු කතානායක

ලිපිනය : ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
දුරකතන අංකය : 2777223 / ෆැක්ස් අංකය : 2777224
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 / වෙබ් අඩවි : www.parliament.lk
SAMBANDHAN

මන්ත්‍රී ආර්. සම්පන්තන් මැතිතුමා
පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක

ලිපිනය : පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර, කෝට්ටේ
දුරකතන අංකය : 2777253 / ෆැක්ස් අංකය : 2682905 
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි :mangala

මංගල සමරවීර මැතිතුමා
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

ලිපිනය : නො. 163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ -05
දුරකතන අංකය : 2513507 / ෆැක්ස් අංකය : 2514352
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lasantha

ලසන්ත අලගියවන්න
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ලිපිනය : නො. 163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ -05
දුරකතන අංකය : 2512886, 2513460 / ෆැක්ස් අංකය : 2512886
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eranඑරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා
රාජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය

ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


dg sudarsana නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන (නම් කළ නිලධාරියා)
රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ලිපිනය : ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, නො.163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05
දුරකතන අංකය : +94 11 251 2040 / ෆැක්ස් අංකය : +94 11 251 4753
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / වෙබ් අඩවි : www.rti.gov.lk, 
www.dgi.gov.lkjayathissa

එම්.ජී.ජයතිස්ස (තොරතුරු නිලධාරී - RTI)
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති)
දුරකතන : +94 11 251 3953
ෆැක්ස් : +94 11 251 3757
ඊ මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෙබ් අඩවි : www.rti.gov.lk


 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo