• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය -2019.07.31

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන -2019.07.31

 

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්  වැඩසටහන

Media Release Stand Together for the Country Gampaha 1 2 page 001Media Release Stand Together for the Country Gampaha 2 2 page 001

Media Release Stand Together for the Country Gampaha R 02 page 001

Media Release Stand Together for the Country Gampaha on 30.07.2019 R 03 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo