• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.11.02 - 375 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය මඟින් වාර්තා කරන ලද කොවිඩ් මරණය වශයෙන් නොසැලකූ බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දැනුම්දෙයි

අංක 375 සම්බන්ධයෙනි page 001 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.