• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.11.09 - ලක් නිපැයුම් මාර්ගගතව අලෙවියට ජාතික ශිල්ප සභාව හා ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

Release No 1154 Sinhala page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.