• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.11.25 - ගෑස් පිපිරීම් පිළිබඳව අද ( 2021.11.25 ) ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ පළ වූ වාර්තාව ගැන රජයේ රස පරීක්ෂක නිවේදනය

අද 2021.11.25 ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ පලවූ අසත් ය වාර්තාව පිළිබඳවයි page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.