• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.12.21 - ගෑස් සංයුතිය වෙනස්වීම ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිතව සිදු වූ අනතුරු වලට හේතුව බව කමිටු වාර්තාව කියයි

ප් රවෘත්ති නිවේදනය 1298 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.