• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2022.01.07 - ආකල්ප උපකල්පන වලින් තොර, තොරතුරු මත පදනම් වූ මාධ්‍ය කලාවකට පිය නගමු ඩලස් අලහප්පෙරුම - ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

0102

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.