• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

චීනයේ ආධාර පහසුකම් යටතේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා ලබාගැනීමේ සාකච්ඡා ලගදීම

චීනයේ ආධාර පහසුකම් යටතේ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවා ලබාගැනීමේ සාකච්ඡා ලගදීම

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.