• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය-මනිපායි ඡන්ද බල ප්‍රෙද්ශය

 

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ‌උඩුප්පිඩි ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - වන්නි මුලතිව් ඡන්ද බල ප්‍රදේශය11C page 001

2019 - ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය -ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බෙන්තර ඇල්පිටිය ඡන්ද බල ප්‍රෙද්ශය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - කිලිනොච්චිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය10K page 001

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- මාතර දිස්ත්‍රික්කය ‌දෙවි නුවර ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය- යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ‌කෝපායි ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.