• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය -වඩුක්කොඩෙයි ඡන්ද බල ප්‍රදේශය10B page 001

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කන්කසන්තුරෙයි බල ප්‍රදේශය

 

10C page 001

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ගාල්ල‌ ‌ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

07H page 001

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ‌පේදුරුතුඩුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය10G page 001

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - හබරාදූව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය07J page 001

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල  ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය- යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.