• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය කල්මුනේ ඡන්ද බල ප්‍රදේශය13C 1 page 001

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය බද්දේගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මාතර දිස්ත්‍රික්කය-දෙනියාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ගලගෙදර ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය -අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය කැකිරාව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය කල්කුඩා ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - ‌‌මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය වැල්ලවාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය-මැදිරිගිරිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 

polonnaruwa madirigiriya 1

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ඇහැළියගොඩ ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය මැදවච්චිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 

Rathnapura Rathnapura 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.