• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

නිල ඡන්ද ප්‍ර‍තිඵල නිකුත් කිරීමට රජයේ ප්‍ර‍වෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු කටයුතු සූදානම්

ඡන්ද කොට්ඨාස මට්ටමින් දැනට පිහිටා ඇති අවසරලත් නිවේදිත ඡන්ද කාර්යාල ඉවත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo