• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

info@dgi.gov.lk

Have questions?
Drop us a line & we’ll get back to you!

+9411 251 5759

Want to call?
Please feel free to call anytime!

+9411 257 3756

Any document to fax?
Just send it whenever you wish.

අංක - 163,
කිරුළපන මාවත

කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව

Contact Us

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo