• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

info@dgi.gov.lk

Have questions?
Drop us a line & we’ll get back to you!

+9411 251 5759

Want to call?
Please feel free to call anytime!

+9411 257 3756

Any document to fax?
Just send it whenever you wish.

අංක - 163,
කිරුළපන මාවත

කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව

Contact Us

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.