• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.05.02

cabinet2016අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.05.02

 

scan0001

 

 

scan0002

 

 

scan0003

 

 

scan0004

scan0005

 

 

 

 

scan0006

 

scan0007

 

 

 

scan0008

 

 

scan0008

 

scan0009

 

 

 

scan0010

 

 

scan0011

 

 

scan0012

 

 

scan0013

 

 

 

 

 

 

scan0014

 

 

 

 

 

scan0016scan0015

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.