• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ගිණුම් අංශය

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු  මූල්‍ය කටයුතු සිදු කරනු ලබන අංශය දෙපාර්තමේන්තුවේ මූළ්‍ය පහසුකම් හා සේවා ලබා දීම සිදු කෙරේ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.