• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.13

 

cabinet20162017.06.13 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

 

 

2017.06. 13 1 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 2 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 3 9

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 4 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 5 7

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 6 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 7 5

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 8 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 9 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 10 cabinet 2

 

 

 

 

 

 

 

2017.06. 13 11 cabinet

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo