• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.20

 

 

 

cabinet20162017.06.20 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

 

2017 06 21 13

 

 

 

2017 06 21 12

 

 

 

2017 06 21 11

 

 

 

 

2017 06 21 9

 

 

 

2017 06 21 8

 

 

 

 

 

2017 06 21 7

 

 

 

2017 06 21 6

 

 

 

2017 06 21 5

 

 

 

2017 06 21 4

 

 

 

 

 

 

2017 06 21 3

 

 

2017 06 21 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 06 21 1

 

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo