• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.27

cabinet2016අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.27

 

 

 

1 1

 

 

2 1

 

 

 

 

3 1

 

 

4 1

 

 

 

 

5 1

 

 

 

 

 

 

6 1

 

2017 06 27 cabinet conference 7 1

 

 

 

 

 

 

2017 06 27 cabinet conference 8 1

 

2017 06 27 cabinet conference 9 1

 

 

2017 06 27 cabinet conference 10 1

 

 

 

 

 

 

2017 06 27 cabinet conference 11 1

 

2017 06 27 cabinet conference 12 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 06 27 cabinet conference 13 1

 

 

 

 

 

 

2017 06 27 cabinet conference 14 2

2017 06 27 cabinet conference 15 1

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo