• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.07.04

cabinet2016අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.07.04

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 2

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 3

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 4

 

 

 

cabinet 2017 7 5 5

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 6

 

 

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 7

 

 

cabinet 2017 7 5 8

 

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 9

 

 

 

cabinet 2017 7 5 10

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 11

 

 

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 12

 

 

cabinet 2017 7 5 13

 

 

 

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 15

 

cabinet 2017 7 5 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cabinet 2017 7 5 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cabinet 2017 7 5 18

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo