• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.07.11

cabinet20162017.07.11 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

 

 

 

2017.07.12 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.12 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cabinet 2017.07.12 24

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo