• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.05.28

2019.05.28 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුුුුණු තීරණ

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 001

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 002

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 003

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 004

 

 

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 005

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 006

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 007

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 008

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 009

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 010

 

 

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 011

 

 

Cabinet Decision on 28.05.2019 page 012

 

 

 

 

 

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.