• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කැබිනට් තීරණ - 2019.06.04

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම 2019.06.04

CBD on 04.06.2019 page 001

CBD on 04.06.2019 page 002

CBD on 04.06.2019 page 003

CBD on 04.06.2019 page 004

CBD on 04.06.2019 page 005

CBD on 04.06.2019 page 006

CBD on 04.06.2019 page 008CBD on 04.06.2019 page 009CBD on 04.06.2019 page 010

CBD on 04.06.2019 page 011

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.