• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.07.30

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019.07.30

 Cabinet 2019.07.30 2 page 001

Cabinet 2019.07.30 2 page 002Cabinet 2019.07.30 2 page 003

Cabinet 2019.07.30 2 page 004

Cabinet 2019.07.30 2 page 005

Cabinet 2019.07.30 2 page 006

Cabinet 2019.07.30 2 page 007

Cabinet 2019.07.30 2 page 008

Cabinet 2019.07.30 2 page 009

Cabinet 2019.07.30 2 page 010

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.