• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.10.25

cabinet20162016.10.25දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගන්නා ලද තීරණ පහත පරිදි වේ.

 

 scan0001

scan0002

scan0003

scan0004

scan0005

scan0006

scan0007

scan0008

scan0009

scan0010

scan0011

scan0012

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.