• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තිරණ - 2019.10.29

2019.10.29 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණූ තීරණ පහත සඳහන් පරිදි ‌‌වේ.

 Cabinet Decission 29.10.2019 01

Cabinet Decission 29.10.2019 02

Cabinet Decission 29.10.2019 03

Cabinet Decission 29.10.2019 04

Cabinet Decission 29.10.2019 05

Cabinet Decission 29.10.2019 06

Cabinet Decission 29.10.2019 07

Cabinet Decission 29.10.2019 08

Cabinet Decission 29.10.2019 09

Cabinet Decission 29.10.2019 10

Cabinet Decission 29.10.2019 11

Cabinet Decission 29.10.2019 12

Cabinet Decission 29.10.2019 13

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.