• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020.01.09

2020.01. 08 දින පැවැත්වුණුු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ 

 Cabinet Decision on 08.01.2020 page 001

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 002

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 003

 

 

 

 

 

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 004

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 005

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 006

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 007

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 008

Cabinet Decision on 08.01.2020 page 009

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.