• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

Cabinet Decisions 2020.01.15

2020.01.14 දින පැවැත්වූණු කැබිනට් මණුඩල තීරණ

cabinet decisions Sri Lanka Cabinet Decision 2020 01 14 page 001

Cabinet Decision 2020 01 14 page 002

Cabinet Decision 2020 01 14 page 003

 

Cabinet Decision 2020 01 14 page 004

Cabinet Decision 2020 01 14 page 005

Cabinet Decision 2020 01 14 page 006

Cabinet Decision 2020 01 14 page 007Cabinet Decision 2020 01 14 page 008

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.