• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කැබිනට් තීරණ - 2020.02.20

2020.02.19 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

 1 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 001

2 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 0023 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 003

4 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 004

5 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 005

6 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 006

7 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 007

8 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 008

9 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 009

10 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 010

11 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 011

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.