• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කැබිනට් තීරණ - 2020.02.20

2020.02.19 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

 1 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 001

2 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 0023 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 003

4 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 004

5 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 005

6 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 006

7 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 007

8 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 008

9 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 009

10 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 010

11 Cabinet Decision on 19.02.2020 Full document page 011

 

නවතම පුවත්

කැබිනට් තීරණ - 2020.07.02

02 July 2020
කැබිනට් තීරණ - 2020.07.02

කැබිනට් තීරණ  දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව - 2020.07.02

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo