• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020.06.11

Cabinet Sinhala min min compressed page 001Cabinet Sinhala min min compressed page 002Cabinet Sinhala min min compressed page 003Cabinet Sinhala min min compressed page 004Cabinet Sinhala min min compressed page 005Cabinet Sinhala min min compressed page 006Cabinet Sinhala min min compressed page 007Cabinet Sinhala min min compressed page 008Cabinet Sinhala min min compressed page 009Cabinet Sinhala min min compressed page 010Cabinet Sinhala min min compressed page 011

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.