• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020.06.25

Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 1Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 2Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 3Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 4Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 5Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 6Cabinet Decision 2020 06 24 Sinhala New 7

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.