• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කැබිිනට් තීරණ - 2020.07.15

කැබිිනට් තීරණ - 2020.07.15

 Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 001

Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 002

Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 003

Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 004

Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 005Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 006Cabinet Decision on 15.07.2020.Sinhala page 007

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.