• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020.08.26

cabinet decision Sinhala 2020 08 26 compressed page 001cabinet decision Sinhala 2020 08 26 compressed page 002cabinet decision Sinhala 2020 08 26 compressed page 003cabinet decision Sinhala 2020 08 26 compressed page 004cabinet decision Sinhala 2020 08 26 compressed page 005cabinet decision Sinhala 2020 08 26 compressed page 006

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.