• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කැබිනට් තීරණ - 2020.09.21

කැබිනට් තීරණ - 2020.09.21

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 001

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 002

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 003

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 004

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 005

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 006

Cabinet Desicion on 21.09.2020 Sinhala page 007

 

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.