• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020.09.28

Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 001Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 002Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 003Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 004Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 005Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 006Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 007Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 008Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 009Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 010Cabinet Desicion on 28.09.2020 Sinhala page 011

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.