• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.11.22

cabinet sinhala logo2016.11.22 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු  තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

2016.11.22 1

2016.11.22 2

2016.11.22 3

2016.11.22.4

2016.11.22.5

2016.11.22.6

2016.11.22.7

2016.11.22 8

2016.11.22 8

2016.11.22 9

2016.11.22 10

2016.11.22 11

2016.11.22. 12

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.