• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2021.01.25

Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 001Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 002Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 003Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 004Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 005Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 006Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 007Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 008Cabinet Decision on 25.01.2021 1 page 009

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.