• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2021.03.09

Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 001Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 002Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 003Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 004Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 005Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 006Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 007Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 008Cabinet Decision on 08.03.2021 compressed page 009

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.