• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2021.09.27

Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 001Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 002Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 003Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 004Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 005Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 006Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 007Cabinet Decisions on 27.09.2021 Sinhala page 008

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.