• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.12.20

cabinet20162016.12.20 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදීඞ එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

2016.12.20

2016.12.20 2

2016.12.20. 3

2016.12.20 4

2016.12.20 5

2016.12.20. 6

2016.12.20 7

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.