• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2023.10.30 -

Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 001Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 002Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 003Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 004Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 005Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 006Cabinet Decisions on 30.10.2023 page 007

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.