• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2020/2022 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කුලී පදනම මත ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීම

2021 Tender Docurement1 page 0012021 Tender Docurement1 page 0022021 Tender Docurement1 page 0032021 Tender Docurement1 page 0042021 Tender Docurement1 page 005Attachment 1 page 001Attachment 2 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.